ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Vd Veer: Van der Veer Engineering, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dorpsstraat 13, 4111KR te Zoelmond (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61481521.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vd Veer een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Vd Veer en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Vd Veer zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten, het verrichten van Werkzaamheden en/of de verkoop en levering van Producten.
 6. Diensten/Werkzaamheden: alle dienstverlening en/of werkzaamheden waartoe Vd Veer zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • het realiseren en leveren van een Werk;
 • hosting en domeinnaamregistratie;
 • het aanpassen van de bedrading van auto-elektronica;
 • programmeerwerk ten aanzien van auto-elektronica;
 • programmeerwerk ten aanzien van websites.
 1. Producten: alle in de kader van een Overeenkomst door of namens Vd Veer aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, elektronicaproducten, achterwielaandrijvingen, controllers en kabelbomen.
 2. Werk: een in het kader van een Overeenkomst door of namens Vd Veer in opdracht van de Wederpartij te vervaardigen werk, zoals een Website, elektronicaproduct of andersoortig ontwerp.
 3. Website: een Werk betreffende een aan de Wederpartij op te leveren website.
 4. Webwinkel: de webshop benaderbaar via vdveer-engineering.nl.
 5. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vd Veer en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Vd Veer worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Vd Veer is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Vd Veer kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de Webwinkel, zal Vd Veer onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Aan een aanbod van Vd Veer dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Vd Veer dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Vd Veer op de eventueel daartoe door Vd Veer aangewezen wijze heeft Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Vd Veer, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vd Veer anders aangeeft.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is uitsluitend van toepassing op middels de Webwinkel gesloten Overeenkomsten tussen Vd Veer en Consumenten.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 4. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. de levering van Producten die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 6. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. een Overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding voor het overige krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 8. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Vd Veer aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Vd Veer. Zo spoedig mogelijk nadat Vd Veer in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Vd Veer de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 9. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 10. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Vd Veer retourneren.
 11. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Vd Veer is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 12. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
 13. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 14. Vd Veer zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Vd Veer zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Vd Veer niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Vd Veer aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Vd Veer is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie Vd Veer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Vd Veer, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Vd Veer nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Vd Veer zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Vd Veer bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Vd Veer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.
 5. Vd Veer aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien dit op advies of voordracht van Vd Veer is gebeurd.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder eventuele documentatie, databestanden e.d. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Vd Veer voorgeschreven wijze, aan Vd Veer te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Vd Veer verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient Vd Veer voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien uitvoering aan Werkzaamheden wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dient de Wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. In het bijzonder dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door Vd Veer tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;
 • er sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Werkzaamheden en opstelling van alle voor de Werkzaamheden benodigde zaken;
 • voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan worden gevergd, alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd.
 1. Indien uitvoering aan de overeengekomen Werkzaamheden wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dienen de door Vd Veer tewerkgestelde personen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar zijn.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Alle eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Vd Veer zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Vd Veer treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Vd Veer Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Vd Veer de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Vd Veer is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Vd Veer prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Wederpartij doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt overeengekomen, terwijl de Wederpartij redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door Vd Veer gehanteerde tarieven. Vd Veer zal op verzoek van de Wederpartij te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk.

ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van Vd Veer.
 2. In geval van bezorging van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Vd Veer is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 4.1 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Vd Veer in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Vd Veer verschuldigde bedrag te voldoen.
 6. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Vd Veer gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Vd Veer verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 10. | WERKEN: UITVOERING, LEVERING EN KLACHTEN

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, worden in opdracht van de Wederpartij te vervaardigen Werken naar eigen technisch en creatief inzicht van Vd Veer uitgevoerd.
 2. Indien het Werk een Website betreft, staat Vd Veer ervoor in dat deze geschikt is voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden.
 3. Een Werk is definitief als niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Wederpartij wordt geleverd. De Wederpartij dient bij de levering van het Werk dan wel het concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of Vd Veer de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient Vd Veer daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Werk als definitief aanvaardt.
 4. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Wederpartij geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 5. Vd Veer is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (kosteloze) correctierondes met betrekking tot concepten van Werken, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het geleverde Werk indien het geleverde Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het geleverde Werk, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere prestaties van Vd Veer dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • in geval van Werkzaamheden op locatie van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie: aan de Wederpartij is meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide Partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, of;
 • in geval van Werkzaamheden op locatie van Vd Veer: de zaak ten aanzien waarvan de Werkzaamheden zijn verricht, aan de Wederpartij wordt teruggeleverd.
 1. Bij oplevering van de Werkzaamheden dient de Wederpartij, voor zover dit gelet op de aard van de Werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is en van de Wederpartij kan worden gevergd, direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn verricht. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Vd Veer te worden gemeld.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Vd Veer te worden ingediend. Indien een dergelijke klacht evenwel later dan drie maanden sinds de dag van oplevering van de Werkzaamheden wordt ingediend, vervallen alle aanspraken van de Wederpartij ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Vd Veer te zijn ingediend.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Vd Veer uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 12. | TOLERANTIES, ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. In het aanbod, de Overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door Vd Veer vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de Producten die in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de Producten, welke de Wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, technische specificaties, functionaliteiten, maten, structuren en gewichten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te doen aan Vd Veer. Indien de Producten evenwel zijn geleverd in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Partijen, wordt geacht dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Vd Veer uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Het bepaalde in lid 2 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 6. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Vd Veer worden geretourneerd.
 7. Producten worden uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een eventueel door Vd Veer, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Vd Veer kunnen doen gelden (conformiteit).
 8. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Vd Veer dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, inbedrijfsstelling door of vanwege de Wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Vd Veer, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Vd Veer zijn uitgevoerd.
 9. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 10. Indien een klacht van een Consument, in verband met een webwinkelbestelling, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 13. | ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

Indien de wederpartij, anders dan op grond van artikel 4, overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Vd Veer gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Vd Veer tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Vorenstaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Vd Veer is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Vd Veer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Vd Veer in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Vd Veer gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Vd Veer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Vd Veer ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Vd Veer de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting

 1. In geval Vd Veer zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden tot hosting van een door hem opgeleverde Website, past Vd Veer, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de Wederpartij, ondanks een daartoe strekkende Schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, dan wel de opgeleverde Website waarop de hosting betrekking heeft, is Vd Veer gerechtigd de toegang voor de Wederpartij tot de backend van de betreffende Website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Vd Veer ontvangen, dan is Vd Veer gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De Website kan door Vd Veer offline worden gehaald indien de Wederpartij vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van haar betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Vd Veer tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. Vd Veer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s) en fouten of tekortkomingen van derden die Vd Veer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en waarop Vd Veer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Vd Veer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, vermeldt het aanbod van Vd Veer een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief, richtprijs en reis- en bezorgkosten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 8 toepassing.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele bezorgkosten in verband met de levering van Producten, voor rekening van de Wederpartij. In geval op locatie van de Wederpartij Werkzaamheden worden verricht, komen de door Vd Veer te maken reiskosten eveneens voor rekening van de Wederpartij. De werkelijk gemaakte reis- en bezorgkosten worden op basis van nacalculatie aan de Wederpartij in rekening gebracht, met dien verstande dat voordat een koopovereenkomst met een Consument wordt gesloten, de totaalprijs wordt vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Vd Veer vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 4. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Vd Veer gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat Vd Veer een Consument in het kader van een consumentenkoop nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. Vd Veer is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Vd Veer.
 6. Betalingen dienen te geschieden op (een van) de daartoe door Vd Veer aangewezen wijze(n) en binnen de door Vd Veer aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Vd Veer een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in het kader van een aanbetaling.
 7. Vd Veer is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 8. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Vd Veer kan worden toegerekend.
 2. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Vd Veer ter zake opgeleverde Websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Wederpartij deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Wederpartij voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de dienstverlening van Vd Veer ook daarin voorziet.
 3. Vd Veer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde Website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Vd Veer nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Wederpartij.
 5. Vd Veer is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.
 6. Vd Veer is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op een door Vd Veer opgeleverde Website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 7. Vd Veer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Vd Veer afhankelijk is.
 8. Vd Veer is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen (letsel)schade als gevolg van het gebruik van door Vd Veer geleverde Producten of Werken, letselschade ontstaan naar aanleiding van door Vd Veer verrichte Werkzaamheden, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Vd Veer is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 10, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Vd Veer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vd Veer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vd Veer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Vd Veer aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Vd Veer te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Vd Veer hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Vd Veer ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Vd Veer is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vd Veer betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Vd Veer nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Vd Veer daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Vd Veer dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, zoals in geval van hosting, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over het laatste jaar van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vd Veer een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Vd Veer goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Vd Veer in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 5. De Wederpartij vrijwaart Vd Veer van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Vd Veer toerekenbaar is. Indien Vd Veer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Vd Veer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vd Veer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vd Veer en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 18. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Vd Veer dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en onderdelen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde bedrijfsnamen, logo’s, merknamen en op de website van Vd Veer/Webwinkel weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website van Vd Veer/Webwinkel voortvloeit.
 2. Vd Veer dan wel een derde die geldt als maker van een Werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Vd Veer geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Vd Veer of de derde-rechthebbende. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een geleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd Werk aan te passen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Vd Veer of de derde-rechthebbende.
 3. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Vd Veer bekend te zijn gemaakt.
 4. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op een geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 5. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Vd Veer het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.
 7. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is Vd Veer te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Wederpartij niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Alle door Vd Veer geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is
 2. Vd Veer heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken van de Wederpartij die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
 3. Tegenover de Wederpartij kan Vd Veer het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 4. Alle zaken van de Wederpartij die Vd Veer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Vd Veer aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.